بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘آثار قناعت’

مراتب قناعت

۶ مهر ۱۳۹۷ بدون دیدگاه

واژه قانع در قرآن
واژه قانع در آیه ۳۶ سوره حج به کار رفته است. خداوند می‌فرماید: و اطعموا القانع و المعتر؛ و قانع و معتر را اطعام دهید. ادامه ی نوشته