بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ارتباط و عفت در زندگي’

ادعای معنویت سرلوحه کار فرقه های نوظهور است(آرشیو۷)

۱۳ دی ۱۳۹۳ بدون دیدگاه

عباسعلی فاطمیرئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد ادعای معنویت را از جمله اولین ادعاهای فرقه های نوظهور در کشور عنوان کرد.

ادامه ی نوشته