بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘عبادت’

ده ویژگی اخلاقی امام مجتبی(ع)

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

اخلاق، دستمایه سترگ هدایت است. زندگی کوتاه دنیا در پرتو آموزه های اخلاقی، خود بهشتی برین می شود. انسان برای رسیدن به رشد، کمال و بالندگی اخلاقی به شناخت نیاز دارد. شناخت، گاه از راه تحصیل معارف اخلاقی و گاهی از راه شناخت نمونه های عملی و به تعبیر دیگر، الگوهای اخلاقی ایجاد می شود.

ادامه ی نوشته

ده ویژگی اخلاقی امام مجتبی(ع)

۳۱ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

imagesاخلاق، دستمایه سترگ هدایت است. زندگی کوتاه دنیا در پرتو آموزه های اخلاقی، خود بهشتی برین می شود. انسان برای رسیدن به رشد، کمال و بالندگی اخلاقی به شناخت نیاز دارد. شناخت، گاه از راه تحصیل معارف اخلاقی و گاهی از راه شناخت نمونه های عملی و به تعبیر دیگر، الگوهای اخلاقی ایجاد می شود. ادامه ی نوشته