بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘گوهرشاد’

روزی که مردم در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیده شدند

۲۲ تیر ۱۳۹۳ بدون دیدگاه
بهلول درگوهرشادواقعه گوهرشاد و صفحه سیاه دیگری در کارنامه خاندان پهلوی،غربی شدن حتی به قیمت آدم کشی ادامه ی نوشته